कालापत्थरबाट संसारको छानो हेर्दा...
कालापथ्थर, वैशाख ८