कालोसूचीको कम्पनीका पक्षमा पर्यटनमन्त्री
काठमाडौं, असोज १