मृत्यु भएका व्यक्तिको पासपोर्टमा १५ वर्ष अमेरिका
काठमाडौं, भदौ २५