सम्पत्तिमा इच्छापत्रको व्यवस्था हट्ने
काठमाडौं, भदौ १८