१९५० को सन्धि पुनरवलोकन किन चाहँदैन भारत
काठमाडौं, साउन ११