ओलाङचुङगोलामा चीनबाट मोटरबाटो
ओलाङ्चुङगोला, ताप्लेजुङ, साउन ७