स्थानीय तहका प्रमुखको सपथ जिल्ला न्यायाधीशबाट
काठमाडौं, वैशाख २९