'हाइ हाइ जमाना फेरिएछ कसको मान्नु भर...'
रिश्मा थापा
रिश्मा थापा