‘अवसर पाएका तर, गुमाएका र गुमाउँदै गरेका यी ३ नेता’
{"status":"success"}