डा. नारायण ज्ञवाली र डा. समिरमणि दिक्षित 
डा. नारायण ज्ञवाली र डा. समिरमणि दिक्षित