कुमारी किन कुमारी भइन्?
जुना श्रेष्ठ काठमाडौं, पुस २५