हाम्रो जीत नेतृत्वमा हावी पुरुषवादी मानसिकताको पराजयः बिना मगर