श्रीमतीको नाममा मेसीले शरीरमा खोपे ट्याटु
एजेन्सी क्याम्प नेउ, भदौ २९