विद्यालयमा आधारित प्राथमिक उपचार तालिम
नगरकोट, असोज १