हराएका १६ मोटरसाइकल सम्बन्धित धनीलाई
काठमाडौँ, भदौ ३०