खोटेहाङ गाउँपालिकाको केन्द्र खोटाङ बजार हुने
खोटाङ, भदौ २३