धनकुटा नपा देशकै सफा शहर, दोस्रो र तेस्रो कुन भए?
इलाम, साउन १८