प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रका लागि  पन्ध्र करोडको उपकरण खरीद
काठमाडौं, साउन १५