अनधिकृत रुपमा सञ्चालन गरिएको क्रसरमा  रोक
खोटाङ, साउन ८