जनतालाई बुझाउनै बाँकी छ स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम
काठमाड‌ौं, साउन ८