महोत्तरीको बथनाहावासी भारतीय बाटो प्रयोग गर्न बाध्य
गौशाला,  असार २८