तीनकरोड भन्दा बढीको जग्गा दिने दाता सम्मानित
नुवाकोट,असार २८