विपद् व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउन नयाँ कानून बन्दै
काठमाडौं, असार २१