रामग्राम नगरपालिकाको बजेट ५९ करोड
काठमाडौं, भदौ १५