क्षेत्र निर्धारण आयोगलाई २४ सै घण्टा सहयोग रहन्छ : प्रधानमन्त्री
काठमाडौं, साउन १६