‘योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा विधेयक, २०७४’ पारित
काठमाडौं, साउन ९