धनगढी प्रमुखको प्राथमिकताः स्मार्ट सिटीको प्रकृया अगाडि बढाउने