'संवैधानिक दायित्व नबुझी बनाइएको बजेट'
{"status":"success"}