वाम एकतामा विदेशी शक्तिको हस्तक्षेप अग्राह्य : भट्टराई