सम्पत्ति कर स्थानीय सरकारको मुल श्रोत
रूप खड्का
रूप खड्का काठमाडौं, भदौ ७