नेपालमा बुद्धि र बुद्धिजीवी
- बालकृष्ण माबुहाङ
- बालकृष्ण माबुहाङ