अनलाइन कक्षाको रटान होइन, शिक्षामा प्रणालीगत सुधार आवश्यक छ