'सरकार, फेसबुक र इन्टरनेटमा नियम लगाइदेऊ'
{"status":"success"}