पोखरामा १६ करोड विद्युत महसुल उठ्न बाँकी
पोखरा, भदौ २०