सहरी विकास मन्त्रालयले रुग्ण आयोजनाको छानविन गर्ने
काठमाडौं भदौ २