ओमानको सलालामा रहेका नेपालीसँग राजदूतको अन्तर्क्रिया