संरक्षण र प्रवर्द्धनमा ध्यान नदिँदा लोप हुँदै टिमुर
पाल्पा, भदौ २०