माक्रोंका आमाबाबु सोच्थे- उनको प्रेम ब्रिजेटसँग होइन, छोरीसँग थियो
द इन्डिपेन्डेन्ट