लाप्राक अझै नमुना बन्छ, एनआरएन भवन सोचेभन्दा अलग
भवन भट्ट