अदालतबाट दोषी ठहर भएका लामालाई सहायक रथीमा बढुवा किन?
छापाबाट काठमाडौं, भदौ ३१