सेनालाई लोकसेवाको परीक्षा फलामको चिउरा
काठमाडौं, भदौ १२