अनशनका १३६ दिन, ९ सम्झौता, कार्यान्वयन शून्य
काठमाडौं, साउन २७