अमेरिकी प्रस्तावमा शान्तिस्थापक सेनाको बजेटमा कटौती