८५ प्रतिशत उजुरी आर्थिक अपराध केन्द्रीत
छापाबाट काठमाडौं, पुस ३०