एकल संक्रमणीय सिक्दै आयोग
छापाबाट काठमाडौं, पुस २७