खै त गाउँ गाउँमा सिंहदरबार!
छापाबाट काठमाडौं, पुस ११