एकल संक्रमणीयमा सहमतिको संकेत
छापाबाट काठमाडौं, पुस १०