चुनाव नेपालको, प्रचार चीनको
छापाबाट काठमाडौं, पुस ३