अब बढीमा १५ मन्त्रालय, २५ मन्त्री
छापाबाट काठमाडौं, पुस २