अन्तरजातीय विवाहलाई प्रोत्साहन गरौँ
{"status":"success"}